/ / 1945 2002 2 /
/ Sikorsky S-58 (SH-34) Seabat S-58 (SH-34)

: 0.101. /Cache: 3 / 1